زوز ز

Analize official Twitter account of سليم عزوز (@selimazouz1) by words and their repeats of last year. زعا زٔلاع ٚ یٕٙیا ٗی٘اٛل زیبػر ،قزث بث ظجسزٔ ٜبٍؾیبٔسآ زٞ رز یا ٜسٙٙو زوزؽ زٞ ٝفیظٚ -1 )30( ظییٛع -ٛ٘ص رد تّل يحازج ربیثزجس ٗیزخآ سا ٜدبفشعا ٚ بدٚرا قٚزػ ٚ تّل يحازج ٜزٍٙو رد زوزؽ - )32( 0 ظیربد ٜبٍؾ٘اد Pitie - Salpetriereٖبشعربٕیث رد ؼخث جٌٙ رٛغفٚزد تّل يحازج ؼخث ربیثزجس ٗیزخآ سا يذٙٔ ٜزٟث

2023-02-07
    الز لا ق ات
  1. اندازه خدا ، به خدا دوست دارمت
  2. 2 البقرة Al-Baqara
  3. بگشای در سرای بستان
  4. دادار غیب دان و نگهدار آسمان
  5. Taḥqîq, tempo bacaan lambat dan biasanya digunakan saat talaqqi
  6. l1), 𝙰𝚉𝙾𝚉 | عزوز(@3z